Tiểu Long Ba Tuổi Rưỡi

Tô Tô là một cái tiểu long, sinh ra trong một dòng suối nhỏ, không cha không mẹ không thân không thích.

Lão Ô Quy nói: Tô Tô, trên đời này trừ ngươi bên ngoài chỉ có một con rồng, chính là Vô Tận Hải chỗ sâu diệt thế đại ma đầu Thí Thiên, hắn nhất định là ngươi ba ba.

Tiểu long Tô Tô vì thế bước lên tìm kiếm ba ba đường đi, dọc theo đường đi gặp rất nhiều người.

Ngọt văn.P/S:
Các bạn đọc truyện nhớ:
🌼Tặng Kẹo🌼
🌸Tặng Hoa🌸
🍀Đánh Giá🍀
Để ta lấy động lực cv!

  

Danh sách chương