Long Huyết Vũ Đế

Nghịch mệnh thiếu niên được Khốn Long Thăng Thiên Trụ, thức tỉnh ức vạn long lực, hoành không xuất thế, tôi thượng cổ long huyết, tu phù đồ công pháp, vì yêu giết lên chín tầng trời, lấy ba ngàn thông có thể, đúc vĩnh hằng quốc độ, trèo lên võ đế chi đỉnh.